GO UP
  /  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η σημερινή Επιτροπή  Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων  αποτελείται από τρία μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας

 

Ευσταθία Σαλακά – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

Πτυχιούχος του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου, LL.M, από το University of Southampton, της Μεγάλης Βρετανίας. Από το έτος 1993 έχει διατελέσει στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΗ ΑΕ και από το έτος 2005 επικεφαλής του Τομέα Διαγωνισμών και Συμβάσεων καθώς και ειδικό στέλεχος (expert) επί θεμάτων βιομηχανικών πελατών. Έχει χειρισθεί πολυάριθμες υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, ενώπιον διαιτητικών  δικαστηρίων (ICC, ΡΑΕ, ΚΠολΔικ), της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου, στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, του δικαίου της ενέργειας και του χρηματοοικονομικού δικαίου. Στα πλαίσια της ενασχόλησής της έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη Διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ  σε θέματα στρατηγικής σημασίας.

 

Βασιλεία Μανώλη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Πτυχιούχος (B.Sc). Accounting and Finance από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) in Financial Services από το Alba Graduate Business School. Έχει προϋπηρεσία 27 ετών στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – στο Τμήμα Στρατηγικής / Ανάπτυξη Επιχειρήσεων της  ING Hellas από το 1998 μέχρι και το 2005. Από το 2005 έως και σήμερα ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

 

Παναγιώτης Κωνσταντίνου-  Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση του Commercial Manager.  Διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Μάιο 2018 έως και τον Δεκέμβριο 2020.

 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του ΔΣ, είναι ενιαία επιτροπή και είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ και για τη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ τηρουμένων των άρθρων 109 έως 112 του Ν.4548/2018, σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Δ.Σ, και των βασικών διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού ελέγχου. Τα μέλη της επιτροπής, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διαμόρφωση, έλεγχο εφαρμογής και τη περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβών της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζόμενων καθώς και το δημόσιο συμφέρον, προσανατολίζεται δε, στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της εταιρίας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης.

Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά με τη επιθυμητό προφίλ του. Επίσης αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπίας προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, και με βάση αυτή την αξιολόγηση, γίνεται σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων. Την ίδια αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή κατ’ αναλογία και για τα βασικά ανώτατα στελέχη.

Επίσης η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του ΔΣ εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ. διασφαλίζει για την Εταιρία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

Η σύνθεση, η δομή, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ της Εταιρίας αναλύονται διεξοδικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών του ΔΣ, που έχει καταρτιστεί και είναι αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ