GO UP
  /  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η χρήση της διαδικτυακού τόπου της ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ( ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ή η Εταιρία) και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης.

Με τη χρήση της διαδικτυακού τόπου της εταιρίας, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Εταιρία μπορεί για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της διαδικτυακού τόπου θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων χρήσης.

Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακού τόπου και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής, να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για τη μη επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών.

Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο της διαδικτυακού τόπου παρέχεται στο χρήστη, ως έχει και ως διατίθεται.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους, τυχόν προκληθεί στο χρήστη της διαδικτυακού τόπου εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτής της διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, εικόνες, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική.

Το περιεχόμενο της διαδικτυακού τόπου της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική διατίθεται στο χρήστη για προσωπική χρήση και η Εταιρία χορηγεί μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα στο χρήστη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται από την ιστοσελίδα της Εταιρίας στην έκταση που συμφωνείται με τους παρόντες όρους.

Με την εξαίρεση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται παραπάνω, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μεταφόρτωση ή εκμετάλλευση, στο σύνολο ή μερικά, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, του περιεχομένου της διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Ζεύξεις υπερκειμένων (links)

Η ιστοσελίδα της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική μπορεί να περιέχει ζεύξεις υπερκειμένων που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω link . Οι εν λόγω ζεύξεις υπερκειμένων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη της διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του χρήστη από την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων τρίτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της διαδικτυακού τόπου της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική αφορούν στην αυτόματη καταγραφή τεχνικών πληροφοριών, όπως ο αριθμός των επισκεπτών, ο τύπος του internet browser, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη της διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και τη βελτίωση της διαδικτυακού τόπου. Στο πλαίσιο της χρήσης αυτής, η Εταιρία δεν συλλέγει ή αποθηκεύει  αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Η εταιρία δεν θα συλλέξει κανένα αναγνωρίσιμο προσωπικό στοιχείο του χρήστη, μέσω της χρήσης της διαδικτυακού τόπου (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση), παρά μόνο εάν εκούσια ο χρήστης παρέχει προσωπικά στοιχεία προκειμένου να εγγραφεί στη λίστα των αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρίας ή να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταχωρεί τα δεδομένα αυτά σε αρχεία για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών καταγραφών καθώς και για τη βελτίωση του περιεχομένου της διαδικτυακού τόπου της.

Με την υποβολή των στοιχείων του, ο χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης της διαδικτυακού τόπου θα διατηρεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 όπως ισχύει.

Για την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κάθε χρήστης δύναται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: compliance@sidma.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αυτής της διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Η Εταιρία δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της διαδικτυακού τόπου χωρίς τη συγκατάθεση αυτού, εκτός εάν επιτάσσεται ρητά από το Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της διαδικτυακού τόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.